English Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Takeuchi, A.