English Dutch French German Italian Portuguese Russian Spanish

Murphy, F. A.